Ladda ner årsberättelse Ladda ner årsredovisning

Årsberättelse 2015

SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut

0 av 100

Hållbarhets­index

Året i korthet

SP som innovationspartner

Under 2015 fortsatte SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut att utvecklas som innovationspartner för svenskt näringsliv.

Genom forskning, utveckling, avancerade laboratorier, experimentella metoder, standardiserad provning och certifiering och mycket mer har SPs 1 500 medarbetare medverkat i 10 000 kunders utveckling och innovationsprocesser. Som industriforskningsinstitut bidrar SP till hållbara, långsiktiga lösningar på samhällets stora utmaningar som klimatförändringar, urbanisering, resursbrist och ändrad demografi. Med djup teknisk kompetens, branschkännedom och helhetssyn på utmaningarna bidrar SP till förnyelse och stärkt konkurrenskraft i svenskt näringsliv.

Läs mer

Fortsatt hållbar tillväxt

I enlighet med nuvarande strategi fortsätter SP att växa och öka den internationella närvaron. Under 2015 ökade omsättningen med 8 procent, varav den internationella andelen var ännu något högre.

Förstärkt institutssektor

En internationellt ledande svensk institutssektor är nödvändig för att stödja det svenska näringslivets konkurrenskraft på en global marknad. Under 2015 har SP tillsammans med övriga delar av RISE påbörjat en process för att forma en mer samlad institutssektor. Med gemensam strategi och ökat samarbete kommer RISE-instituten kunna erbjuda både bättre och helt nya tjänster. Processen fortsätter under 2016. Följ utvecklingen på www.ri.se

"Ett bra och viktigt år"

John Rune Nielsen, tf VD och koncernchef

1

doktorer, ingenjörer eller forskare

Siffror i korthet

2015 hade SP fler än 10 000 kunder. Internationellt arbetade vi för kunder från 73 länder. Antal medarbetare var vid årsskiftet 1 471, varav 925 män och 546 kvinnor. Den samlade kompetensen hos SPs medarbetare är hög. 423 är doktorer eller licentiater, 615 är civilingenjörer, högskoleingenjörer eller övriga akademiker och 220 är ingenjörer.

Finansiärer SP-koncern 2015

Finansiärer SP-koncern 2015

Vinnova
42,2%
Energimyndigheten
14,2%
RISE
14,1%
Formas
10,6%
Jordbruksverket
5,6%
Trafikverket
5,1%
Tillväxtverket
3,2%
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
1,5%
Övriga
3,5%

SP är hållbarhet

SPs verksamhet har hållbarhet som utgångspunkt. Varje dag arbetar koncernen för att leverera tjänster eller lösa problem ur ett hållbart ekologiskt, ekonomiskt eller socialt perspektiv. Det kan handla om risk- och säkerhetslösningar för individer, energieffektiva system för städer eller livsmedel och läkemedel av rätt kvalitet för tillämpning på rätt sätt och mycket mer.

SPs hållbarhetstänkande bygger på en vilja att göra skillnad i världen. Genom att leva som vi lär ökar företagets trovärdighet samtidigt som förtroendefulla relationer kan skapas. Det innebär att vi systematiskt och på individnivå strävar efter att minska vårt ekologiska fotavtryck. Det innebär också att vi delar kunskap med våra kollegor och alltid möter våra kunder med lyhördhet och opartiskhet.

0 av 100

Hållbarhets­index

Nytillskott i koncernen: Urban Water Management

2015 kom ett nytt tillskott till SP-familjen; Urban Water Management Sweden, som stärker koncernens kompetens inom vatten- och avloppsområdet och skapar nya förutsättningar för innovation och ökad svensk export. Med bättre planering för en hållbar användning av vatten och avlopp minskar både mänskligt lidande och samhällskostnader.

Urban Water Management

SP fortsätter växa internationellt

Att utvecklas till en internationellt ledande innovationspartner kräver att vi finns i kunskapsfronten och samarbetar med ledande internationella kunder. 2015 arbetade SP för internationella kunder från 73 länder. Vi deltog i 121 EU-projekt. SPs mål för 2016 är att öka intäkterna från internationella kunder med 15 procent.

SP i korthet

Innovation för ett hållbart samhälle

SP erbjuder ett brett utbud av tjänster; alltifrån behovsmotiverad forskning och innovationsledning till teknisk utvärdering.

En viktig uppgift för industriforskningsinstituten är nyttiggörande och kunskapsspridning. Koncernen har en omfattande publicering i vetenskapliga tidskrifter. Vi producerar rapporter, handböcker och bedriver en bred kursverksamhet. Under 2015 publicerade SPs forskare och experter 241 granskade artiklar.

Läs mer
1

publicerade vetenskapliga artiklar

SP sprider kunskap. Under 2015 publicerade SPs forskare och experter 241 granskade artiklar i vetenskapliga rapporter i sammanlagt 14 länder.

Allt fler anställda

Vår vision är att vara en internation­ellt ledande innovations­partner

SP utvecklar specialiserade forsknings- och innovationsmiljöer vid 20 enheter och dotterbolag. Den tvärvetenskapliga kompetensen samordnas mot olika industriella och samhälleliga utmaningar genom sex affärsområden.

Mer jämställt
Fortsatt ökad nettoomsättning (procent)

SP ägs av RISE Research Institutes of Sweden AB. Av 1 471 medarbetare är 86 procent doktorer, licentiater, ingenjörer eller andra akademiker.

SP-koncernen utgörs av moderbolaget SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och tio dotterbolag, som tillsammans är en ledande institutskoncern för innovation och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle.

1

Antal kunder…

1

…i antal länder

VD-ordet
John Rune Nielsen, tf VD och koncernchef:

”2015 blev ett bra och viktigt år, vi fortsätter tillväxtresan i vår utveckling som innovationspartner till näringslivet. För att kunna hålla vår position som en internationellt ledande innovationspartner måste vi tänka innovativt i alla led, hitta nya vinklar och nya affärsmodeller. SPs spetskompetens och bredd bidrar till hållbara lösningar på många miljöproblem och våra kompetenta medarbetare möjliggör en stadig tillväxt på alla plan; idéer, beviljade forskningsprojekt, nytillkomna institutsmiljöer och nöjda kunder.”

Läs mer

Hållbarhet och tillväxt för ökat värdeskapande

2015 blev ett bra och viktigt år, vi fortsätter tillväxtresan och vår utveckling som innovationspartner till näringslivet och samhället.

SPs uppgift är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. Vi tycker dock att institutsektorn fortfarande är för liten i Sverige, därför har vi haft en uttalad tillväxtstrategi under de senaste åren.

Vår strävan att bidra till ett hållbart samhälle ger resultat i form av ny kunskap och nya lösningar. Det kan spänna över områden från ökad brandsäkerhet i bussar till anpassning av livsmedel så att äldre kan få i sig den näring de behöver.

SPs spetskompetens och bredd gör att vi kan bemöta samhälleliga eller industriella utmaningar på många områden och för många kunder.

Under året ökade vi vår omsättning med 8 procent till över 1,6 miljarder kronor under 2015, varav 20 procent internationellt, och vi arbetar för mer än 10 000 kunder.

Några stora händelser

2015 har präglats av vårt arbete inom RISE-gruppen för att få en starkare och enad institutsektor. Vi arbetar för att samla kompetensen i dagens institutgrupper för att öka värdeskapandet för näringslivet.

Under året har vi även fått testa vår förmåga att förnya EU-finansierade forskningsprojekt i samband med övergången till det nya forskningsprogrammet Horizon 2020. Under året deltog vi i drygt 120 EU-projekt, varav 14 koordinerades av SP-koncernen.

Vi fick också flera nya kollegor; bland annat förvärvade vi företaget Urban Water Management Sweden, en kompetensmiljö inom vatten- och avloppsområdet som är en viktig grundbult för vår samhällsbyggnadssektor. 2015 var också året då SP tog nya steg mot innovationsledning, som är en hjälp vi kan ge kunder som behöver en effektiv guidning genom innovationsprocessen.

Det handlar också om att nå ut till kunder på nya sätt. Under året lanserade vi tolv särskilda innovationspoddar, där andra aktörer inom näringslivet berättar om sina utmaningar. Utifrån detta kan vi dra lärdom av andras erfarenheter.

En attraktiv arbetsgivare

SP bedriver en kunskapsintensiv verksamhet och våra medarbetare är vår viktigaste resurs och en ryggrad i allt vi gör.

Det är glädjande att konstatera att vi för tredje året i rad avancerar i popularitet på karriärbarometrarna. SP har klättrat i tre år och ligger nu på 8:e plats i listan över de mest attraktiva arbetsgivarna inom teknikområdet. I gruppen yngre yrkesaktiva civilingenjörer hamnade SP på 6:e plats.

Det här är vi stolta för, vi tror att resultatet bygger på den gränsöverskridande och energigivande kultur som SP-koncernen signalerar.

Under året anställde vi också 153 personer och vi är nu nästan 1500 (1 367) personer totalt i företaget.

Det interna arbetet

SP har låtit alla medarbetare vara med och ta fram visionen för den kommande treårsperioden fram till 2017. Vår vision – en internationellt ledande innovationspartner – kommer från våra egna medarbetare.

Vår strategi bygger vidare på samverkan och samarbete; att hjälpas åt. Vi ska vara internationellt konkurrenskraftiga. Vi ska utveckla ny kompetens, säkerställa hög kvalitet och jobba med hållbarhetsfrågor. Vi ska dessutom bygga effektiva lösningar för vår verksamhet framöver. För detta behöver man en stark intern kultur.

En internationellt ledande innovationspartner

För att vi ska kunna utvecklas som en internationellt ledande innovationspartner och vara internationellt konkurrenskraftiga är det nödvändigt att kunna ta fler roller i ett allt mer komplext innovationssystem.

Från vår sida innebär det att vi kan göra olika saker för att komplettera det våra kunder kan utföra på egen hand. Vi arbetar också med att förtydliga vad innovationspartnerbegreppet betyder för den enskilde, så att de kan utveckla sin egen roll i processen.

Det handlar även om att etablera fler spetskompetenser och tillämpning av generiska kompetenser på fler områden.

Behovet av nya, ledande fysiska infrastrukturer, till exempel testbäddar eller laboratorier är stort. Sammantaget talar vi alltså om utvecklingen av en innovationsinfrastruktur, bestående av människor och fysisk struktur för ett ökat värdeskapande för svenskt näringsliv. Redan idag tillgängliggör SP ett 70-tal test och demonstrationsanläggningar och fler planeras!

Framtiden

Framtiden innebär många utmaningar för oss som forsknings- och innovationsaktör.

Våra kunder är verksamma på många marknader, men SP kan inte vara fysiskt närvarande överallt. Vi behöver utveckla nya arbetssätt och nätverk så att vi dels kan länka våra kunder till kunskap ute i världen, dels själva bli länkade till nya möjligheter att bygga upp en ekonomisk bas, ny kunskap, nya lösningar och nya partnerskaprelationer med både svensk och internationell industri.

Tillsammans med systerorganisationerna inom RISE kommer vi fortsätta vårt arbete för att bli en internationellt ledande innovationspartner.

Omvärld och marknad
Affärsområden

Vi antar de globala utmaningarna

SPs verksamhet samlas inom sex affärsområden, som är riktade mot dagens större globala utmaningar.

Varje område samordnar spetskompetens och utvecklingsområden tvärs koncernens tjugo enheter och dotterbolag, för att möta samhällets och därmed våra kunders utmaningar på ett optimalt sätt. Varje affärsområde leder en strategisk utvecklingsagenda inom sina respektive fält och identifierar nya områden, där SPs kompetens kommer till nytta.

Läs mer

Affärsområden

Energi

Kraven på större miljöhänsyn och en växande världsbefolkning kräver nya koldioxidsnåla energilösningar. Det gäller allt, från att värma och kyla byggnader och ta vara på avfall till att utveckla nya drivmedel och förnybara energikällor. SPs breda och innovativa arbete ger alternativa och högeffektiva energilösningar.

Life Science

Life Science är ett forskningsområde med många förväntningar. Framstegen inom stamcellsforskning gör att man nu kan testa läkemedel på biologiskt material i stället för genom djurförsök. Ett annat exempel är SPs arbete med antibiotikaresistens; ett nytt sätt att behandla infektionssjukdomar är syntetiska peptider med antimikrobiella egenskaper.

Samhällsbyggnad

SPs forskare utvecklar strategier för framtida hållbara lösningar. En av de stora utmaningarna på samhällsbyggnadsområdet är resurseffektivitet vad gäller material, processer och tekniklösningar med minimal miljöpåverkan under tillverkning, uppförande, användning och inte minst återvinning.

Informations- och kommunikationsteknik; IKT

I framtiden förväntas alla produkter och system vara uppkopplade mot internet. SP är aktivt på områ
det, bland annat genom att vara en av grundarna av THINGS, en öppen utvecklingsmiljö för företag som på ett eller annat sätt utvecklar lösningar för det som kallas ”sakernas internet”. Fordonskommunikation, framtida transportlösningar och lösningar för styrning och visualisering av smartare energisystem är några områden där SP är engagerade.

Risk och säkerhet

Risker och sårbarhet ökar i vårt allt mer komplexa och högteknologiska samhälle. Det kan till exempel handla om aktiva trafiksäkerhetssystem, där sensorer och avancerad elektronik gör att kollisioner kan undvikas
i trafiken. SP arbetar också med projekt som ökar samhällets och industrins förmåga att hantera hot mot infrastruktur samt naturkatastrofer, som till exempel skogsbränder.

Transport

Att skapa uthålliga transportlösningar för kommande generationer är en övergripande utmaning. Fossila bränslen behöver fasas ut och förnyelsebar energi ska introduceras. SP arbetar med hållbara transportlösningar som är energieffektiva, tillförlitliga och säkra. På den avancerade testanläggningen AstaZero utvecklas aktiva säkerhetssystem för fordon vilket ska bidra till att minska antalet trafikolyckor.

Enheter

Bygg och mekanik

Forskar och utför uppdrag kring mekaniska egenskaper hos olika material.

Certifiering

En av landets ledande aktörer på området. Utfärdar certifikat enligt en lång rad standarder inom ledningssystem, produkt och person.

Elektronik

Arbetar framför allt med elektronikprodukters säkerhet och tillförlitlighet i krävande miljöer.

Energi och bioekonomi

Forskning, teknisk utvärdering och implementering inom biokemi och hållbar stads- och samhällsbyggnad.

Fire Research

Arbetar inom brandforskning och tillhörande säkerhets- och riskanalyser.

Food and bioscience

Enheten bedriver forskning, utveckling och utbildning inom livsmedel och biovetenskap.

Hållbar samhällsbyggnad

Sysslar med teknisk utvärdering, forskning och utbildning inom material och produkter, byggnaden som system, hållbara städer, infrastruktur och anläggningar.

Mätteknik

Enheten utför mättekniska tjänster åt industri och handel. Medarbetarna finns spridda i hela landet, från Luleå till Malmö.

Kemi, material och ytor

Arbetar med organisk och oorganisk analytisk kemi och ett brett spektrum av områden inom materialteknik.

Kalibrering och verifiering

Arbetar med tjänster och tillämpad forskning inom mätteknik för industrin. Enheten är även nationellt centrum för metrologi.

Dotterbolag

Hållbarhet

SP vill göra skillnad

Hållbarhet är kärnan och utgångspunkten i SPs dagliga verksamhet. Vårt största bidrag till hållbar utveckling är våra tjänster. Det handlar om kunskap och innovation som bidrar till att våra kunder kan utveckla hållbara produkter, processer, metoder och tjänster ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv - från klimatförändringarnas påverkan till urbaniseringens effekter eller livsmedel anpassade för en åldrande befolkning.

SP använder en egenutvecklad hållbarhetsmodell där vi mäter vår utveckling på området. Genom att leva som vi lär ökar trovärdigheten i arbetet samtidigt som förtroendefulla relationer är en förutsättning för att bistå våra intressenter och kunder i ett effektivt partnerskap.

Resultat

SP-koncernen fick 2015 mätvärdet 66 på en skala 0 till 100. Resultatet innebar en förbättring med 3 mätenheter sedan 2014. Målet är att årligen öka indexet.

Läs mer
0 av 100

Hållbarhets­index

Unik metod mäter det omätbara

För att kunna följa och utveckla hållbarhetsarbetet har SP tagit fram ett eget hållbarhetsindex. Mätmetoden innehåller en blandning av expertbedömningar och matematik. I botten finns ett flerårigt, internationellt forskningssamarbete med ledande experter på allt från sociologi och psykologi till matematik.

”Att mäta det omätbara” handlar om att sammanföra kompetenser och variabler som tidigare inte gått att kombinera; siffran på koldioxidutsläpp eller antal flugna kilometer vägs ihop med hur medarbetarna uppfattar sin egen hälsa eller psykosociala arbetsmiljö.

Resultatet av att kombinera siffror om utsläpp, resor och återvinning med psyko-sociala faktorer har rönt stort intresse både nationellt och internationellt. Förhoppningen är att indexet så småningom ska kunna användas på fler företag och utvecklas till en ISO-standard i framtiden.

Delarna som mäts:
 • Resursanvändning
 • Samverkan
 • Kompetens
 • Välbefinnande
 • Etik
 • Jämställdhet
 • Mångfald
 • Kvalitet
 • Lyhördhet
 • Transport och resor per anställd
 • Avfall per anställd
 • Energiförbrukning per anställd
 • Miljöfarligt avfall
 • Matsvinn per anställd
Medarbetare

Högkvalificerad spetskompetens

SPs verksamhet handlar om att bistå näringsliv och andra intressenter med spetskompetens och förmåga att kombinera tillämpning av olika kompetensområden, det vill säga tvärvetenskap och transdisciplinära metoder och angreppssätt.

Av företagets nära 1 500 anställda är 29 procent doktorer eller licentiater och 42 procent civilingenjörer. SP har medarbetare i Trondheim, Köpenhamn och på ett 20-tal orter i Sverige.

Läs mer

TIO I TOPP: Bästa arbetsplatserna för yrkesverksamma civilingenjörer

 1. Google
 2. ÅF
 3. IKEA
 4. Sweca
 5. Spotify
 6. SP
 7. Volvo Cars
 8. Volvo Group
 9. ABB
 10. Ericsson

Nytt rekryteringskoncept

SP har under året tagit fram ett nytt koncept med rekryteringsfilmer som publiceras på hemsidan. Med ett levande ansikte och ett personligt tilltal är förhoppningen att fler ska lockas att söka utannonserade tjänster på SP.

I samband med detta har också en ny sökfunktion byggts upp för att underlätta ny rekrytering. Den databaserade sökfunktionen ”Talent Network”, gör att både chefer och sökande lättare kan hitta varandra bland ansökningar och lediga tjänster i respektive yrkesområde.

Miljömedveten internutbildning

En viktig del i SP:s tillväxtstrategi är att alla medarbetare ska känna sig delaktiga. SP har under året arbetat aktivt för att utbilda personalen i arbetsmiljöfrågor. Under året har en grundläggande webbutbildning tagits fram i form av en film. Det är första gången SP använder detta format till utbildning, och gensvaret har varit mycket positivt.

Utbildningen är obligatorisk för alla medarbetare och då SP:s geografiska spridning är stor blir en webbutbildning mycket tids- och resursbesparande. SP planerar nu för att utveckla konceptet så att webbutbildningar ska kunna tillämpas inom fler områden framöver.

1

Nöjd medarbetarindex

Värdegrund och kultur

Den årliga medarbetarundersökningen hamnade på 63 i nöjd medarbetarindex. Mest uppskattar medarbetarna sina engagerande och inspirerande arbetsuppgifter.

1

Sjuktal (exkl. dotterbolag)

1

Medelålder i SP-koncernen

Antal anställda

Antal anställda över tid, 2011-2015

Allt fler kvinnor

Antal anställda kvinnor, 2014-2015

Könsfördelning i yrkesgrupper

Män Kvinnor

Miljö

Aktivt miljöarbete

SPs spetskompetens och bredd kan bidra till lösningen för en bättre miljö.

Oavsett om det handlar om förgiftade hav, global uppvärmning eller problem förknippade med befolkningstillväxt och snabbt växande storstäder.

Samtidigt arbetar vi för att själva vara ett föredöme på miljöområdet och bedriver ett målmedvetet internt arbete med att förbättra vår miljöprestanda.

Läs mer

Under 2015 har SP ytterligare minskat de egna utsläppen av växthusgaser. En del av detta kan förklaras av att året var varmare än normalt, men det handlar också om investeringar i nya energieffektiva anläggningar och ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete.

SPs främsta miljöpåverkan sker i form av resor och transporter, kemikaliehantering, generering av avfall och energiförbrukning. Koncernen arbetar dagligen för att förbättra samtliga punkter. Utöver minskad energiförbrukning och därmed minskade utsläpp togs ett nytt kemikaliehanteringssystem i bruk under 2015, vilket innebär noggrann registrering, förvaring och hantering av alla kemikalier. Ytterligare miljöbefrämjande åtgärder har varit fortsatt satsning på resfria möten, ”Reseportalen” som för statistik över medarbetarnas val av transportmedel, vegetariskt alternativ i matsalarna samt inköp av flera elbilar.

Diagram
Energianvändning el och fjärrvärme

per anställd (kWh/anställd)

El Fjärrvärme

Diagram
Koldioxidutsläpp

orsakade av el och fjärrvärme (c0₂ per anställd, kg)

Diagram
Koldioxidutsläpp pga resor och transporter

per anställd (c0₂ per anställd, kg)

Kontakt